Υπηρεσία Καταχώρησης Στοιχείων στο
Myschool.gr
από την itaid.gr
 

 • Καταχώρηση Στοιχείων του Φορέα
  (Γενικά Στοιχεία, Οικονιμικά Στοιχεία, Γεωγραφική Θέση)
 • Καταχώρηση Προσωπικού της Σχολικής Μονάδας
 • Καταχώρηση Στοιχείων Μαθητών
  (Γενικά, Προσωπικά, Οικογενειακά κ.α.)
 • Καταχώρηση Εγγραφών, Αιτήσεις Μετεγγραφών
 • Καταχώρηση Βαθμών, Ποινών, Απουσιών
 • Εκτύπωση Αναφορών
  (Μαθητών, Τάξεων, Τμημάτων, Σχολείου)
 • Εκπαίδευση του Προσωπικού της Σχολικής Μονάδας για τη σωστή χρήση του Myschool.gr
 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 697 - 4110268
www.itaid.gr